TEĎ NEBO NIKDY

Není jednoduché měnit věci k lepšímu. Přesvědčujeme se o tom dnes a denně. Máme za sebou čtyři roky úspěšné koaliční práce ve vládě i v parlamentu. Řadu věcí jsme dotáhli, ale spousta úkolů je ještě před námi. Přestože jsme po parlamentních volbách v roce 2013 získali řadu úspěchů i ve volbách komunálních a krajských, musíme se často prát s odporem „tradičních“ politických stran, kterým vadí, že měníme jejich zavedené pořádky. I v Pardubickém kraji zvítězila tzv. antibabišovská koalice a naše hnutí je zde v opozici.Náš nový volební program TEĎ NEBO NIKDY vychází z poznatků každodenní práce na všech úrovních. Jeho kapitoly budou mít dopad na všední život nás, občanů Pardubického kraje. Jako předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny jsem náš kraj projel křížem krážem, mám od vás osobní zpětnou vazbu a vidím, jak zákony ovlivňují náš život. Proto vám se svými kolegy nabízím úvahu nad vybranými celostátními tématy z pohledu našeho regionu.Efektivní stát – inspirace pro efektivní kraj

Náš stát budeme řídit s péčí řádného hospodáře. Efektivně. Zavedeme ověřené postupy z podnikání. Centrální nákup, koncentraci majetku státu na jedno místo, centralizaci IT a digitalizaci. Najdeme úspory ve všech oblastech fungování státu. To je jeden z hlavních motivů programu Hnutí ANO. Pokud se naše nápady uplatní na úrovni vlády a parlamentu, není jediný důvod, abychom nepokračovali. Své zkušenosti z centrální praxe přeneseme postupně do jednotlivých obcí a také na úroveň řízení kraje. Na všech úrovních chceme průběžně jednat s opozičními stranami. Nebudeme a priori odmítat návrhy zákonů opozice, vždy je posoudíme a budeme se jimi zabývat.
Pro další volební období 2017 – 2021 má pro nás prioritu:


  • IT autorita a digitalizace – zkoncentrujeme IT agendu pod jednu centrální autoritu na jedno místo. Jen tak můžeme definovat základní standardy platné pro všechna ministerstva.
  • Centralizace správy majetku státu, včetně nákladů na provoz.
  • Centrální nákup. Tam, kde má smysl a přináší finanční efekt.
  • Boj proti korupci a nehospodárnosti byl vždy naší hlavní prioritou. Prosadíme zákon o whistleblowingu, který stávající sněmovna neprojednala.
  • Lidé mají právo vědět, jak stát nakládá s finančními prostředky a jak rozděluje vybrané daně. Ty navíc musí být rozdělovány apoliticky. To samé platí i pro rozdělování prostředků na úrovni našich obcí a našeho kraje. Ruku na srdce – zatím se to moc často neděje.
  • Nevzdáme boj proti korupci v policii a napravíme škody, které napáchala policejní reorganizace.
  • Budeme přísně postihovat jejich zneužívání pro ilegální obstarávání informací, včetně informací z policejních databází a spisů.


Doprava

Zatímco poslanci ostatních stran o dopravě pouze mluví a hořekují nad tím, jak je důležitá a zanedbaná, já osobně se dopravní problematice skutečně věnuji. Jsem absolventem pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera a během posledního volebního období se doprava stala mojí poslaneckou specializací. V roli zpravodaje jsem legislativním procesem provedl všechny dopravní zákony, které v Česku máme a přidal jsem do nich desítky pozměňovacích návrhů, které denně zlepšují naše cestování, provoz na silnicích nebo železnici. Jako místopředseda Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury jsem zkontroloval kvalitu desítek projektů z obcí našeho kraje – díky tomu máme za poslední čtyři roky spousty kilometrů nových cyklostezek a chodníků.

Dopravní infrastruktura v Pardubickém kraji je bohužel stále ve špatné kondici. Trávíme hodiny v kolonách nebo čekáním na zpožděné autobusy. Je jedno, jestli stojíme při průjezdu Pardubicemi, jižní částí Chrudimi, v Sezemicích, Svitavách nebo na náměstí v Žamberku. Hnutí ANO zajistí na centrální úrovni nejen efektivní státní investování (pomocí jednoho centrálního místa pro investice), ale také stabilní a dostatečné příjmy do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Absolutní prioritou je pro nás výstavba dálnice D35. Její první dva úseky jsme dovedli k zahájení stavby, zbývajících šest zahájíme co nejdříve v dalším volebním období. Na některých z nich konečně otestujeme financování formou PPP. Pardubice, Chrudim, Svitavy, Žamberk – to jsou města, kterým ŘSD už roky slibuje obchvaty a která je stále nemají. Je to další z našich priorit. Víme, kde a jak zajistit finance na opravu silnic II. a III. třídy a místních komunikacích, budeme konstruktivně jednat s krajskou samosprávou a vyvíjet tlak na jejich opravy. Pomůžeme starostům s územním plánováním a výkupem pozemků, budeme tlačit na ministry, zařídíme, aby se na stavbách pracovalo 7 dní v týdnu 365 dní v roce!

Zdravotnictví

Zdraví naše, naší rodiny a našich dětí je to nejcennější, co máme. A často si to nejen my sami, ale také námi volení zástupci neuvědomujeme. Není možné, abyste nemohli ve svém městě najít zubaře nebo praktika. Není možné, abyste při příjezdu do nemocnice bloudili areálem a přemýšleli, jestli máte s vaším zdravotním problémem navštívit internu, chirurgii nebo co vlastně? Každý okres musí mít svou nemocnici se základními obory, ale zároveň musíme v krajské nemocnici v Pardubicích zajistit špičkové specializované obory, které prostě jinde neumí. Ruku v ruce s tím jde i dostatek kvalitních lékařů a ochotných sester, kteří zůstávají v kraji a neutíkají do zahraničí. Budeme hledat každou korunu, jak je dobře zaplatit, podpořit a nabídnout vizi.

Zdravotnictví musí být transparentní a efektivní veřejnou službou se silnou rolí pacienta, kterému nabídneme pomoc tak, aby se včas a bez zbytečných přesunů mezi jednotlivými poskytovateli, bez zbytečných duplicit a opakovaných stejných vyšetření, dostal k té správné a efektivní léčbě. Zdravotnická zařízení však dnes nejsou systematicky motivována k efektivitě péče ani vstřícnosti k pacientům. Kvalita péče není měřena, na některých místech je špičková, jinde jasně nedostačující. Čerpání zdravotní péče je tak pro občany do značné míry loterií. Na centrální úrovni prosadíme revoluční pohled na veřejné měření kvality jednotlivých nemocnic a také na vyšší náhrady od pojišťoven pro náš kraj.

Sociální služby

Důstojné stáří je u nás stále prázdný pojem. Senioři si podzimu života zaslouženě neužívají, jak by měli. A není to jenom o financích. Máme možnosti, jak jejich život zkvalitnit a rozveselit. Stejně tak chronicky nebo nevyléčitelně nemocní lidé, včetně jejich rodin, nedostávají takovou podporu, jakou si jejich stav a péče o blízké zasluhuje. A přitom každý z nás se v různých fázích života setká se službami resortu práce a sociálních věcí. Stát na ně vynakládá téměř polovinu státního rozpočtu, v roce 2018 to bude už téměř 600 miliard korun! Jsou to peníze, které musel někdo svou prací vydělat a státu odevzdat. Ani koruna z nich proto nesmí být použita k jinému účelu, než na který je určena!

Stáří nebo obtížná životní situace nesmí být pro občany hrozbou! Stát musí pomáhat, ale nesmí připustit, aby jeho "pomocná ruka" byla chapadlem, které člověka drží v pasivní závislé roli. Sebevědomý občan potřebuje pomoc v situaci, kterou sám nemůže ovlivnit, nikoliv v situacích, na které se může připravit a v rámci možností se na jejich řešení finančně podílet. Proto prosadíme transparentnost a předvídatelnost růstu důchodů, včetně důchodů invalidních. Počítáme s pravidelnými valorizacemi navázanými na ceny spotřebního koše důchodců a růst průměrné mzdy. Nepřipustíme využívání prostředků vybraných na důchodovém pojistném k jinému účelu, nepřipustíme, aby vzorec pro valorizaci důchodů byl měněn v neprospěch důchodců, včetně příjemců důchodů invalidních. Chceme také prosadit opatření, která zabrání nezaslouženě nízkým důchodům lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny.

Vysokorychlostní internet –posun našeho kraje do 21. století

Základním předpokladem nejen pro využití služeb eGovernmentu, je kvalitní a dostupné připojení k Internetu. Je absurdní, že v roce 2017 Pražané nemohou v metru používat mobil a surfovat na internetu. Českou republiku je třeba pokrýt vysokorychlostním připojením k Internetu, a to i ve venkovských oblastech našeho kraje. Cílem není jen umožnění přístupu občanů k moderním digitálním službám, informacím a znalostem, ale také podpora konkurenceschopnosti našich podniků a investic do nových technologií.

Víte, že Česká republika získala v programovém období 2014-2020 ze strukturálních fondů EU 14 miliard korun na rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu v oblastech bez stávajícího pokrytí? Využití těchto prostředků ale už několik let provázejí zpoždění způsobená kompetenčními spory, špatnou komunikací státních úřadů s odbornou veřejností a nekvalitní přípravou podkladů. Chceme proto odstranit zbývající překážky na straně postupu úřadů i legislativy a projekt v nejkratším možném čase rozjet. Máme již schválený Národní plán rozvoje sítí nové generace a nový zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování sítí elektronických komunikací, teď je potřeba věci opravdu uvést do pohybu, aby začal přinášet dlouho slibované výhody.

Podpora malého a středního podnikání

Malé a střední podniky jsou významnou součástí naší domácí ekonomiky. Blízkost k Německu a Rakousku, kde firmy z Pardubického kraje hrají významnou roli především v automobilovém průmyslu, jen posiluje význam těchto společností v České republice. Mnoho malých a středních podniků jsou rodinné firmy, které mají celou řadu specifik jako je dlouhodobý výhled hospodaření, tvorba hodnoty a její sdílení v rámci lokálních komunit. Není naším cílem zvýhodňovat jednu skupinu ekonomických subjektů na úkor jiných skupin, ale najít rovnováhu v přístupu a posílit tak stabilitu založenou na diversifikaci hospodářství.

Hlavním problémem malého a středního podnikání totiž není přímá finanční zátěž, ale komplikovanost vztahu se státem, zejména s ohledem na čas strávený nezbytnou administrativou, opakovaným zasíláním všech údajů, nekoordinovanou podporou, nepřehledným a časově náročným systémem odvodů nebo nekompetentními kontrolami. Budeme prosazovat zavedení veškeré agendy na jedno místo, sjednotíme datum účinnosti (například vždy k 1.1. nového roku), budeme chtít, aby zákonné lhůty musela dodržovat i státní správa a její úředníci a neprodleně zahájíme eliminaci množství formulářů pro různé odvody a poplatky.

Chytré a kvalitní školství

Kvalitní školství je základem každého úspěšného a moderního státu. České školství trápí nejen nedostatek kvalitních pedagogů, ale i nadměrná administrativa. Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše. Omezíme byrokracii a zasadíme se o zvýšení prestiže učitelské profese. Ve spolupráci s vysokými školami a zaměstnavateli zavedeme funkční systém hodnocení kvality absolventů korespondující s potřebami trhu práce a jejich uplatnitelnosti.

Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 najdete tady>|.